Redaksi

Pelindung :
RKH. Fakhrillah Aschal (Rois Syuriah)
KH. Mohammad Makki Nasir (Ketua PCNU Bangkalan)

Penasehat :
KH. Hasbullah Mukhtarom
KH. Dimyati Muhammad
KH. Ahmad Zubair
KH. Imron Fattah

Penanggungjawab :
Ahrori Dhlofir

Web Master :
Dhoifur Rohman
Ahmad Kaab
Sa’dullah

Pimpinan Redaksi :
Ismail

Redaktur :
M. Anas

Ilustrator :
Umair

Editor :
Rahmad, SE.
Mufti Shohib, S.H., M.H